Hozzájáruló nyilatkozat információs levél küldéséhez

Hozzájárulok, hogy a KVANT Kft. (továbbiakban Társaság) mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Társaság számomra információs levelet küldhet. Az információs levél szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhatom fel. A Társaság az információs levélre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

Az információs levél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat a Társaság nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részemre a továbbiakban információs levél nem küldhető. A visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem az info@kvant.hu e-mail címre, illetve a 1116. Budapest, Temesvár u. 19-21. postai címre is.

A Társaság (mint adatkezelő) neve, elérhetőségei: KVANT Kft., 06-1-971-0760, info@kvant.huwww.kvant.hu, 1116.Budapest, Temesvár u. 19-21

Az adatkezelés célja: érdeklődőkkel, ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolattartás információs levél útján.

A kezelt adatok köre:

–  név

–  e-mail cím

–  telefonszám (a további együttműködés megkönnyítésére, nem kötelező megadni)

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: az információs levél szolgáltatás időtartama végéig (szerződéskötés meg nem történte esetében az utolsó interakciótól számított 3 év), illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság rendszergazdája. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak információs levél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

Adatfeldolgozó: Csicsics-Kovách Kamilla – marketing koordinátor, csicsics@kvant.hu

A személyes adataimmal kapcsolatban

–  az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek,

–  kérhetem a Társaság által kezelt személyes adataim helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

–  tiltakozhatok az adatkezelés ellen és kérhetem adataim törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint

–  bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá

–  a felügyelő hatóságnál panaszt tehetek (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

–  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

–  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

–  Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

–  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – választásom szerint – a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is.

A Társaság kérelmemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

–  adataimról,

–  azok forrásáról,

–  az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

–  időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

–  az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

–  adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről.

A Társaság a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 14 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

© 2020 EHRLE GmbH